Hotline 03.56.56.52.52
Đặt lịch hẹn ĐẶT HẸN ONLINE
Địa chỉ

52 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Trang chủ » Điều khoản dich vụ

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của trang web, bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản thỏa thuận này.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản thỏa thuận này, đừng truy cập hoặc sử dụng các dich vụ của trang web

Áp dụng và chấp nhận Thỏa thuận này

Các Điều khoản dịch vụ này cùng với Thông báo Bảo mật của chúng tôi và bất kỳ hướng dẫn, điều khoản, thủ tục hoặc quy tắc bổ sung nào có thể áp dụng cho một tính năng cụ thể của Dịch vụ do Phòng khám đa khoa 52 Nguyễn Trãi Hà Nội hoặc các chi nhánh của nó sở hữu hoặc điều hành là một hợp đồng dưới dạng điện tử. Thỏa thuận này đưa ra các điều khoản ràng buộc pháp lý điều chỉnh quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn. Thỏa thuận này chỉ áp dụng cho Phòng khám đa khoa 52 Nguyễn Trãi và các chi nhánh của nó và không bao gồm các công ty khác, bao gồm các bên thứ ba có thể quảng cáo hoặc tài trợ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ trên Dịch vụ hoặc bất kỳ nền tảng của bên thứ ba nào (chẳng hạn như nền tảng truyền thông xã hội hoặc cửa hàng ứng dụng) hoặc các kênh khác mà bạn có thể sử dụng để truy cập Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào (như được định nghĩa bên dưới).

Các Dịch vụ và Nội dung trang web chỉ dành cho mục đích thông tin, thảo luận và giải trí chung. Thuật ngữ “Nội dung” bao gồm nhưng không giới hạn thông tin, dữ liệu, văn bản, ảnh, video, đoạn âm thanh, bài viết, bài báo, nhận xét, phần mềm, tập lệnh, đồ họa và các tính năng tương tác được tạo, cung cấp hoặc cung cấp thông qua hoặc kết nối với Dịch vụ. Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo về bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ và Nội dung và không xác nhận bất kỳ ý kiến ​​nào được bày tỏ bởi bất kỳ người dùng nào.

Thông báo về quyền riêng tư

Liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể lấy thông tin từ hoặc về bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn theo Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi, trong đó mô tả các thực tiễn về quyền riêng tư của chúng tôi cũng như các lựa chọn mà bạn có thể có đối với việc thu thập và xử lý một số thông tin của bạn. Vui lòng dành một chút thời gian để xem lại Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi. Thông báo về Quyền riêng tư được đưa vào Thỏa thuận này và là một phần của Thỏa thuận.

Độ chính xác của Thông tin & Phương thức Truyền thông của Bạn

Thông tin bạn gửi cho chúng tôi thông qua Dịch vụ, bao gồm cả việc tạo tài khoản, đăng ký hoặc tư cách thành viên của bạn, phải trung thực, chính xác và cập nhật. Bạn có trách nhiệm duy trì tính chính xác của thông tin đó. Nếu chúng tôi tin rằng thông tin của bạn không trung thực, chính xác hoặc không cập nhật, chúng tôi có quyền chấm dứt, đình chỉ hoặc từ chối bạn truy cập vào Dịch vụ.

Chúng tôi chỉ có thể gửi cho bạn thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ dưới dạng điện tử, ví dụ: qua email tới địa chỉ email của bạn được cung cấp trong quá trình đăng ký, nếu có. Bạn đồng ý rằng mọi thông báo, thỏa thuận, tiết lộ hoặc thông tin liên lạc khác mà chúng tôi gửi cho bạn bằng phương thức điện tử sẽ đáp ứng mọi yêu cầu liên lạc pháp lý, bao gồm cả việc thông báo đó phải bằng văn bản.

Tuổi đủ điều kiện và năng lực pháp lý

Dịch vụ không dành cho trẻ em, đặc biệt là những trẻ em dưới 13 tuổi truy cập hoặc sử dụng, nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng bạn có năng lực pháp lý để tham gia Thỏa thuận này và thực hiện các nghĩa vụ của bạn được quy định trong Thỏa thuận này. Nếu bạn chưa đủ tuổi để ký kết các hợp đồng ở tiểu bang của bạn (tức là trẻ vị thành niên), bạn cần xem lại Thỏa thuận này với cha mẹ hoặc người giám hộ của mình trước khi sử dụng Dịch vụ; nếu cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn không đồng ý với Thỏa thuận được áp dụng cho bạn, thì bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Tên người dùng, mật khẩu và thông tin đăng nhập khác

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên người dùng, mật khẩu và các thông tin đăng nhập khác (“Thông tin đăng nhập của bạn”) mà bạn có thể được yêu cầu tạo để truy cập Dịch vụ hoặc một số tính năng hoặc phần của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc lạm dụng Thông tin đăng nhập của bạn bởi bất kỳ bên thứ ba nào, cho dù được bạn cho phép hay không. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Phòng khám đa khoa 52 nguyễn trãi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép thực tế hoặc nghi ngờ nào đối với Thông tin đăng nhập của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào do sử dụng trái phép Thông tin đăng nhập của bạn hoặc do bạn không tuân theo các yêu cầu quy định trong Thỏa thuận này.

Các quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ và Nội dung chỉ dành cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Các quyền được cấp cho bạn trong Thỏa thuận này phải tuân theo các hạn chế sau:

Các Dịch vụ bao gồm Nội dung có nguồn gốc toàn bộ hoặc một phần từ nội dung hoặc tài liệu được cung cấp và sở hữu bởi Phòng khám Đa khoa 52 Nguyễn Trãi, người cấp phép của Phòng khám Đa khoa 52 Nguyễn Trãi hoặc các bên thứ ba. Như giữa Phòng khám và bạn, Phòng khám sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, bằng sáng chế và tất cả các quyền sở hữu và trí tuệ khác trên toàn thế giới liên quan đến Dịch vụ và Nội dung, ngoại trừ, nếu có , đối với Nội dung Người dùng của bạn (như được định nghĩa bên dưới).

Bạn thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ và độc quyền hợp lệ của Phòng khám đa khoa 52 Nguyễn Trãi trong Dịch vụ và Nội dung và việc bạn sử dụng Dịch vụ bị giới hạn trong việc truy cập, xem và tải xuống các Dịch vụ và Nội dung, theo sự cho phép của Phòng khám. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này được coi là chuyển tải cho bạn bất kỳ quyền, chức danh hoặc lợi ích nào đối với các quyền sở hữu trí tuệ và độc quyền đó hoặc đối với Dịch vụ hoặc Nội dung, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, ngoại trừ các quyền hạn chế được cấp rõ ràng ở đây.

Bạn không được trực tiếp hoặc thông qua việc sử dụng bất kỳ máy tính, máy tính bảng, điện thoại hoặc thiết bị nào khác (mỗi "Thiết bị") hoặc các phương tiện khác (bao gồm cả việc sử dụng trình duyệt, phần mềm, chương trình hoặc mã), xóa, thay đổi, can thiệp vào hoặc phá vỡ (i) bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo độc quyền nào khác được đánh dấu trên Dịch vụ hoặc Nội dung, hoặc (ii) bất kỳ cơ chế quản lý quyền kỹ thuật số, thiết bị hoặc biện pháp kiểm soát truy cập hoặc bảo vệ nội dung khác liên quan đến Dịch vụ hoặc Nội dung. Bạn không được sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh của, tháo rời, biên dịch ngược hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần nào của Dịch vụ (bao gồm bất kỳ mã nào được sử dụng trong bất kỳ phần mềm nào) hoặc Nội dung.

Bạn không được trực tiếp hoặc thông qua việc sử dụng Thiết bị hoặc các phương tiện khác sao chép, tải xuống, phát trực tuyến, tái sản xuất, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch, phát sóng, biểu diễn, hiển thị, bán, truyền hoặc truyền lại Dịch vụ hoặc Nội dung trừ khi được Phòng khám đa khoa 52 Nguyễn Trãi cho phép rõ ràng bằng văn bản. Bạn không được kết hợp Dịch vụ hoặc Nội dung vào, hoặc phát trực tuyến hoặc truyền lại Dịch vụ hoặc Nội dung thông qua, bất kỳ ứng dụng phần cứng hoặc phần mềm nào hoặc cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào qua khung hoặc liên kết nội dòng và bạn không được phép bao quanh hoặc làm xáo trộn các Dịch vụ hoặc Nội dung bằng bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc thương hiệu nào của bên thứ ba. Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ rô bốt phần mềm, trình thu thập thông tin, trình thu thập thông tin hoặc các công cụ thu thập hoặc trích xuất dữ liệu khác, dù là tự động hay thủ công, để truy cập, thu thập, sao chép, theo dõi, thu thập hoặc tổng hợp Dịch vụ, Nội dung hoặc bất kỳ phần nào trong đó. Bạn không được cố ý hoặc cố ý thực hiện bất kỳ hành động nào có thể tạo ra gánh nặng hoặc tải trọng bất hợp lý cho Dịch vụ hoặc các máy chủ và cơ sở hạ tầng của nó.

Bạn không được phép xây dựng doanh nghiệp, toàn bộ hoặc một phần, bán lại, phân phối lại, tuần hoàn hoặc sử dụng bất kỳ mục đích thương mại nào khác hoặc tạo ra các tác phẩm hoặc tài liệu phái sinh bằng cách sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ (bao gồm bất kỳ mã nào được sử dụng trong bất kỳ phần mềm nào) hoặc Nội dung , có hay không vì lợi nhuận.

Trong phạm vi chúng tôi cung cấp Dịch vụ hoặc Nội dung cho bạn thông qua tiện ích con, trình phát được nhúng hoặc công nghệ khác cho phép bạn nhúng hoặc truyền trực tuyến Nội dung trên hoặc lên một dịch vụ trực tuyến khác, bạn không được sửa đổi, nâng cao, xóa, can thiệp vào hoặc nếu không thay đổi theo bất kỳ cách nào bất kỳ phần nào của công nghệ đó, bất kỳ cơ chế quản lý quyền kỹ thuật số, thiết bị hoặc biện pháp bảo vệ nội dung hoặc kiểm soát truy cập khác liên quan đến Nội dung.

Bạn không được phép vô hiệu hóa, sửa đổi, can thiệp hoặc phá vỡ bất kỳ công nghệ nào để xem Dịch vụ hoặc Nội dung mà không: (i) hiển thị rõ ràng cả Nội dung và tất cả các yếu tố xung quanh và (ii) có toàn quyền truy cập vào tất cả các chức năng cho phép xem Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả chất lượng video và chức năng hiển thị cũng như chức năng tương tác hoặc nhấp qua.

Bất kỳ bản phát hành, cập nhật hoặc bổ sung nào trong tương lai cho chức năng của Dịch vụ hoặc Nội dung sẽ phải tuân theo Thỏa thuận này. Tất cả các thông báo bản quyền và độc quyền khác về bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào của Dịch vụ phải được giữ lại trên tất cả các bản sao của chúng. Việc sửa đổi hoặc sử dụng Dịch vụ (bao gồm mọi nội dung hoặc tài liệu được xuất bản trên đó) cho bất kỳ mục đích nào không được Thỏa thuận này cho phép đều bị cấm và có thể vi phạm bản quyền và / hoặc nhãn hiệu được pháp luật và Thỏa thuận này bảo vệ.

Nếu bạn cung cấp cho Phòng khám đa khoa 52 Nguyễn Trãi bất kỳ phản hồi hoặc đề xuất nào để cải thiện hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ Tạp chí (“Phản hồi”), theo đây bạn chuyển nhượng cho Phòng khám tất cả các quyền trong Phản hồi và đồng ý rằng Phòng khám sẽ có quyền sử dụng Phản hồi đó và thông tin liên quan trong bất kỳ cách nào nó cho là phù hợp. Phòng khám sẽ coi bất kỳ Phản hồi nào bạn cung cấp cho Phòng khám là không bảo mật và không độc quyền. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi cho Phòng khám bất kỳ thông tin hoặc ý tưởng nào mà bạn cho là bí mật hoặc độc quyền.

Nội dung Người dùng

“Nội dung Người dùng” có nghĩa là bất kỳ và tất cả thông tin và nội dung mà người dùng gửi đến hoặc sử dụng với Dịch vụ (ví dụ: ảnh, âm thanh, video, tin nhắn, văn bản, tệp hoặc nội dung khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi), ngoại trừ bất kỳ Phản hồi nào . Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng của mình. Nội dung Người dùng có thể bao gồm các bài gửi không được yêu cầu hoặc được mời. Bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Nội dung Người dùng của mình, bao gồm bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của nó bởi những người khác hoặc bất kỳ tiết lộ nào về Nội dung Người dùng của bạn khiến bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có thể nhận dạng được cá nhân. Bạn không được nêu hoặc ngụ ý rằng Nội dung Người dùng của bạn được Phòng khám đa khoa 52 Nguyễn Trãi cung cấp, tài trợ hoặc xác nhận theo bất kỳ cách nào. Vì một mình bạn chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng của mình (bao gồm cả việc sao lưu dữ liệu của bạn), bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Theo đây, bạn cấp, và bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn có quyền cấp cho Phòng khám một giấy phép không thể thu hồi, không độc quyền, miễn phí bản quyền và trả đầy đủ, trên toàn thế giới để tái sản xuất, phân phối, hiển thị và biểu diễn công khai, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh, đưa vào các tác phẩm khác, và sử dụng Nội dung Người dùng của bạn, và để cấp giấy phép phụ của những điều đã nói ở trên, cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào. Bạn đồng ý từ bỏ không thể hủy ngang (và nguyên nhân được từ bỏ) bất kỳ khiếu nại và khẳng định nào về quyền nhân thân hoặc ghi công đối với Nội dung Người dùng của bạn.

Vì chúng tôi không kiểm soát Nội dung Người dùng, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào và chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác, đơn vị tiền tệ, tính phù hợp hoặc chất lượng của bất kỳ Nội dung Người dùng nào và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào . Tương tác của bạn với những người dùng khác của Dịch vụ chỉ là giữa bạn và người dùng đó. Bạn đồng ý rằng Phòng khám đa khoa 52 Nguyễn Trãi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ tương tác nào như vậy. Nếu có tranh chấp giữa bạn và bất kỳ người dùng nào của Dịch vụ, chúng tôi không có nghĩa vụ phải tham gia. Bạn thừa nhận rằng những người dùng khác có thể đăng nhận xét về Nội dung Người dùng của bạn, những nhận xét có thể mang tính xúc phạm và Phòng khám không có nghĩa vụ giám sát hoặc xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào như vậy.

Người dùng gửi

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin / Nội dung người dùng mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua email, Q&A, blog, diễn đàn, cuộc thăm dò ý kiến ​​hoặc thông qua bất kỳ bài gửi nào do người dùng tạo và có thể sử dụng tên của bạn và bất kỳ câu chuyện nào bạn cung cấp cho chúng tôi trong các bài báo hoặc các tính năng khác được xuất bản trên Dịch vụ hoặc trong các ấn phẩm, nội dung quảng cáo hoặc được tài trợ của chúng tôi. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi những giai thoại cá nhân, chúng có thể được gán cho bạn. Phòng khám đa khoa 52 Nguyễn Trãi có thể chỉnh sửa, viết lại, sử dụng và tái sử dụng Nội dung Người dùng, bao gồm tên, chân dung, ảnh và thông tin tiểu sử mà bạn cung cấp, có hoặc không có ghi công, kể cả việc xuất bản trong Dịch vụ hoặc các ấn phẩm, nội dung quảng cáo hoặc tài trợ của chúng tôi.

Đôi khi, Dịch vụ có thể yêu cầu bạn gửi các khái niệm, câu chuyện hoặc nội dung tiềm năng khác một cách rõ ràng (“Bài gửi được mời”). Vui lòng đọc kỹ bất kỳ quy tắc cụ thể nào hoặc các điều khoản và điều kiện khác xuất hiện liên quan đến các Nội dung được mời như vậy vì các điều khoản và điều kiện đó sẽ chi phối các nội dung gửi và có thể ảnh hưởng đến quyền hợp pháp của bạn. Nếu không có điều khoản bổ sung nào như vậy chi phối những nội dung gửi đó, thì Thỏa thuận này sẽ áp dụng đầy đủ cho mọi Đệ trình được mời mà bạn thực hiện. TRONG BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO, BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO BẠN GỬI CHO CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG ĐƯỢC XỬ LÝ LÀ BẢO MẬT. Bất kể thông lệ hoặc tập quán trong ngành nào, chúng tôi sẽ không trả tiền cho bạn để sử dụng bất kỳ nội dung nào mà bạn gửi đến thông qua Dịch vụ.

Thực thi

Nếu chúng tôi nhận thấy người dùng vi phạm Thỏa thuận này, bao gồm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, chúng tôi có thể thực hiện một số biện pháp khắc phục nhất định, bao gồm từ chối truy cập Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi các yêu cầu về tính đủ điều kiện bất kỳ lúc nào.

Nếu chúng tôi nhận thấy rằng bất kỳ người dùng nào của chúng tôi đã nhiều lần vi phạm quyền sở hữu của bất kỳ bên thứ ba nào, chúng tôi có thể thực hiện các bước để chấm dứt quyền truy cập của người dùng đó vào Dịch vụ. Chúng tôi có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xem xét bất kỳ Nội dung Người dùng nào, điều tra và / hoặc thực hiện hành động thích hợp chống lại bạn theo quyết định riêng của chúng tôi. Những hành vi đó có thể bao gồm việc xóa hoặc sửa đổi Nội dung Người dùng của bạn, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ (bao gồm bất kỳ tài khoản người dùng, đăng ký hoặc tư cách thành viên nào), hành động pháp lý và / hoặc báo cáo bạn với cơ quan thực thi pháp luật. Nếu Phòng khám quyết định sửa đổi Nội dung của Người dùng, thì Phòng khám vẫn không chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng.

Phòng khám đa khoa 52 Nguyễn Trãi bảo lưu quyền điều tra các vi phạm đáng ngờ đối với Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm nào phát sinh từ bất kỳ Nội dung Người dùng nào (bao gồm các bài đăng không được yêu cầu hoặc được mời), các bài đăng hoặc email bạn thực hiện hoặc gửi qua Dịch vụ Tạp chí. Phòng khám có thể tìm cách thu thập thông tin từ người dùng bị nghi ngờ vi phạm Thỏa thuận này và từ bất kỳ người dùng nào khác. Phòng khám có thể đình chỉ bất kỳ người dùng nào có hành vi hoặc bài đăng đang được điều tra và có thể xóa tài liệu đó khỏi máy chủ của mình khi thấy phù hợp và không cần thông báo. Nếu theo quyết định riêng của mình, Phòng khám tin rằng đã xảy ra vi phạm Thỏa thuận này, thì Phòng khám có thể chỉnh sửa hoặc sửa đổi mọi nội dung gửi, đăng hoặc email, xóa tài liệu vĩnh viễn, hủy đăng, cảnh báo người dùng, tạm ngưng người dùng và mật khẩu, chấm dứt tài khoản, hoặc thực hiện hành động sửa chữa khác mà nó cho là phù hợp. Phòng khám có thể hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh của tòa án yêu cầu hoặc chỉ đạo Phòng khám tiết lộ danh tính của bất kỳ ai đăng bất kỳ email nào, xuất bản hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào được cho là vi phạm Thỏa thuận này. BẰNG CÁCH CHẤP NHẬN THỎA THUẬN NÀY, BẠN CHỜ VÀ GIỮ LẮNG NGHE RÕ RÀNG (và các chi nhánh của nó và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu và đại lý của họ) TỪ BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO THU ĐƯỢC TỪ BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO BẰNG NGHE (VÀ CÁC LIÊN QUAN ĐẾN CỦA NÓ VÀ CÁC NHÂN VIÊN CỦA HỌ, GIÁM ĐỐC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, NHÀ THẦU VÀ ĐẠI LÝ) TRONG ĐỜI HOẶC NHƯ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CỦA NÓ VÀ / HOẶC TỪ BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO ĐƯỢC coi là HẬU QUẢ CỦA VIỆC ĐIỀU TRA BỞI NGƯỜI YÊN TÂM HOẶC QUYỀN THI HÀNH PHÁP LUẬT.

Hành vi của bạn và việc sử dụng có trách nhiệm các dịch vụ trang web

Hãy hành động có trách nhiệm khi sử dụng Dịch vụ trang web. Các quy tắc sau đây là điều kiện để bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Nội dung trang web:

Không có hành vi phạm tội hoặc trái pháp luật. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ và Nội dung trang web (bao gồm bất kỳ thông tin nào trong đó) cho các mục đích hợp pháp, theo Thỏa thuận này, luật và quy định hiện hành cũng như các nghĩa vụ hoặc hạn chế do bất kỳ bên thứ ba nào áp đặt. Bạn không được khuyến khích hành vi có thể cấu thành tội hình sự hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự.

Tài liệu của bạn phải hợp pháp và phù hợp. Bạn không được lưu trữ, tải lên, đăng, truyền hoặc phân phối hoặc tạo điều kiện cho việc phân phối bất kỳ nội dung bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, khiêu dâm, tục tĩu, khiếm nhã, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc Người dùng không phù hợp Nội dung hoặc tài liệu hoặc thông tin khác dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ hình ảnh hoặc tài liệu nào khác có tính chất tình dục, có hại cho trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào hoặc quấy rối, hạ thấp, đe dọa hoặc gây thù hận đối với một cá nhân hoặc nhóm cá nhân trên cơ sở tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, chủng tộc, dân tộc, tuổi tác hoặc khuyết tật. Bạn nhận ra rằng việc lưu trữ, phân phối hoặc truyền tải Nội dung, tài liệu hoặc thông tin bất hợp pháp của Người dùng có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm hình sự và / hoặc dân sự.

Nội dung được Đăng bởi Bạn Phải là Của Bạn. Bạn không được lưu trữ, tải lên, đăng, truyền tải hoặc phân phối hoặc tạo điều kiện cho việc phân phối Nội dung Người dùng, tài liệu hoặc thông tin lừa đảo hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, quyền công khai hoặc các quyền sở hữu khác. Bạn đồng ý rằng nếu bên thứ ba tuyên bố rằng Nội dung Người dùng, tài liệu hoặc thông tin bạn đã đăng hoặc đóng góp cho Dịch vụ trang web là bất hợp pháp, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm xác nhận rằng nội dung đó là hợp pháp. Bạn hiểu và đồng ý rằng tất cả Nội dung Người dùng, tài liệu hoặc thông tin được đăng công khai hoặc được truyền tải riêng tư trên hoặc thông qua Dịch vụ trang web là trách nhiệm duy nhất của người gửi, không phải Phòng khám đa khoa 52 Nguyễn Trãi và bạn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung Người dùng, tài liệu hoặc thông tin bạn tải lên, đăng công khai hoặc truyền tải đến hoặc thông qua các Dịch vụ trang web. Nếu chúng tôi nhận thấy rằng bất kỳ người dùng nào của chúng tôi đã vi phạm quyền sở hữu của bất kỳ bên thứ ba nào, chúng tôi có thể thực hiện các bước để chấm dứt quyền truy cập của người dùng đó vào Dịch vụ trang web của chúng tôi. Nếu bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp cho bạn khoản bồi thường hoặc giá trị khác cho Nội dung Người dùng của bạn, bạn có trách nhiệm thực hiện bất kỳ tiết lộ thích hợp hoặc bắt buộc nào về khoản bồi thường đó hoặc giá trị khác.

Không thu thập thông tin cá nhân từ người khác. Bạn không được, thông qua các phương tiện thủ công hoặc tự động, thu thập, thu thập, tập hợp, tập hợp hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về những người dùng Dịch vụ trang web khác (bao gồm địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác của họ) mà không có sự đồng ý rõ ràng của họ. Bạn không được sử dụng bất kỳ thông tin nào như vậy để truyền hoặc tạo điều kiện cho việc truyền tải quảng cáo trái phép hoặc không được yêu cầu, email rác hoặc hàng loạt, thư dây chuyền hoặc bất kỳ hình thức xúi giục trái phép nào khác. Bạn đồng ý không gửi, tạo hoặc trả lời cái gọi là mailbombs (tức là gửi email các bản sao của một thư cho nhiều người dùng hoặc gửi một lượng lớn hoặc nhiều tệp hoặc thư cho một người dùng với mục đích xấu) hoặc tham gia gửi thư rác.

Không bắt nạt, mạo danh hoặc can thiệp. Bạn không được sử dụng Dịch vụ trang web để đe dọa, lạm dụng, quấy rối hoặc xâm phạm quyền riêng tư của bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào khác. Bạn không được mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố sai hoặc nói cách khác là xuyên tạc nghề nghiệp hoặc mối liên kết khác của bạn với Phòng khám hoặc với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn không được hạn chế, ngăn cản hoặc cản trở bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào khác sử dụng hoặc tận hưởng Dịch vụ trang web.

Không lạm dụng hệ thống. Bạn không được tải lên, đăng hoặc phân phối hoặc tạo điều kiện cho việc phân phối vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính nào khác được thiết kế hoặc nhằm mục đích phá vỡ, làm hỏng hoặc hạn chế hoạt động của Dịch vụ trang web, bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào khác hoặc để lấy trái phép quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc Nội dung trang web hoặc bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào khác của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn không được can thiệp, làm gián đoạn hoặc tạo gánh nặng quá mức cho các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ trang web.

Không Vi phạm Hệ thống An ninh. Bạn bị cấm sử dụng Dịch vụ trang web để xâm phạm bảo mật hoặc giả mạo, hoặc truy cập trái phép vào Dịch vụ trang web, Nội dung, tài khoản trực tuyến hoặc bất kỳ hệ thống máy tính, tài nguyên hoặc mạng nào khác. Việc sử dụng hoặc phân phối các công cụ được thiết kế để xâm phạm bảo mật (ví dụ: chương trình đoán mật khẩu, công cụ bẻ khóa, phần mềm độc hại hoặc công cụ thăm dò mạng) bị nghiêm cấm. Nếu bạn tham gia vào bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật hệ thống nào, Phòng khám có quyền tiết lộ thông tin chi tiết của bạn cho các bên thứ ba có liên quan, cơ quan thực thi pháp luật và / hoặc cơ quan chính phủ để hỗ trợ họ giải quyết các sự cố bảo mật.

Chúng tôi có thể yêu cầu, bất cứ lúc nào, bằng chứng rằng bạn đang tuân theo các quy tắc này. Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ và tất cả các bước có sẵn cho chúng tôi, bao gồm cả việc tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ trang web hoặc tìm kiếm các biện pháp khắc phục hợp pháp hoặc công bằng khác, khi chúng tôi nhận thấy bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận này.

Tính sẵn có và sửa đổi đối với Dịch vụ và Nội dung trang web

Chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch vụ trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào sẽ được cung cấp thông qua Dịch vụ trang web. Chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, chỉnh sửa, tạm ngừng, ngừng hoặc thao túng Dịch vụ trang web, Nội dung hoặc bất kỳ phần, tính năng hoặc dịch vụ nào của Dịch vụ trang web bất kỳ lúc nào có hoặc không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng Phòng khám Đa khoa 52 Nguyễn Trãi Hà Nội sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ trang web, Nội dung hoặc bất kỳ phần nào trong đó.

Phát hành

Nếu bạn có tranh chấp với một hoặc nhiều người dùng của Dịch vụ trang web (bao gồm cả người bán), bạn giải phóng Phòng khám Đa khoa 52 Nguyễn Trãi (và các chi nhánh của nó và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu và đại lý của họ) khỏi các khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc chi phí và thiệt hại (thực tế và hậu quả của mọi loại và bản chất, đã biết và chưa biết, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các tranh chấp đó). Khi tham gia vào bản phát hành này, bạn rõ ràng từ bỏ mọi biện pháp bảo vệ (cho dù theo luật định hay cách khác) trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, nếu không sẽ giới hạn phạm vi của bản phát hành này để chỉ bao gồm những khiếu nại mà bạn có thể biết hoặc nghi ngờ tồn tại có lợi cho bạn tại thời điểm đồng ý với bản phát hành này.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ Phòng khám Đa khoa 52 Nguyễn Trãi Hà Nội (và các chi nhánh của nó và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu và đại lý của họ) vô hại, bao gồm cả chi phí và phí luật sư hợp lý, khỏi bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh ngoài (a) việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung trang web, (b) Nội dung Người dùng của bạn, (c) việc bạn vi phạm Thỏa thuận này; hoặc (d) bạn vi phạm luật hoặc quy định hiện hành. Phòng khám bảo lưu quyền, với chi phí của bạn, đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi để bảo vệ những khiếu nại này. Bạn đồng ý không giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Phòng khám. Phòng khám sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào như vậy khi biết được điều đó.

Dịch vụ và quảng cáo của bên thứ ba

Dịch vụ trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ khác của bên thứ ba (ví dụ: nền tảng truyền thông xã hội) và quảng cáo cho các bên thứ ba (gọi chung là “Dịch vụ & Quảng cáo của bên thứ ba”). Các Dịch vụ và Quảng cáo của Bên Thứ ba đó không thuộc quyền kiểm soát của Phòng khám và Phòng khám không chịu trách nhiệm về bất kỳ Dịch vụ và Quảng cáo của Bên Thứ ba nào. Phòng khám chỉ cung cấp các Dịch vụ và Quảng cáo của Bên thứ ba này như một sự tiện lợi và không xem xét, phê duyệt, giám sát, xác nhận, đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến Dịch vụ và Quảng cáo của Bên thứ ba. Khi bạn sử dụng Dịch vụ và Quảng cáo của Bên thứ ba, bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng. Khi bạn liên kết với Dịch vụ và Quảng cáo của bên thứ ba, các điều khoản và chính sách hiện hành của bên thứ ba sẽ được áp dụng, bao gồm cả chính sách bảo mật của bên thứ ba.

Tiếp thị liên kết của bên thứ ba

Chúng tôi tham gia vào hoạt động tiếp thị liên kết và có thể cho phép mã hóa các liên kết liên kết của bên thứ ba trên một số Dịch vụ trang web của chúng tôi. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng khi bạn nhấp vào hoặc mua hàng thông qua các liên kết liên kết của bên thứ ba.

Quy định địa phương

Phòng khám không tuyên bố rằng các Dịch vụ hoặc Nội dung trang web là thích hợp Nếu bạn chọn truy cập Dịch vụ trang web hoặc Nội dung từ các vị trí khác, bạn thực hiện việc này theo ý mình và tự chịu rủi ro.

Bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật địa phương được áp dụng. Bạn đặc biệt đồng ý tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc truyền dữ liệu kỹ thuật được xuất từ ​​Việt Nam hoặc quốc gia bạn cư trú.

Chấm dứt

Phòng khám Đa khoa 52 Nguyễn Trãi Hà Nội, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt mật khẩu, tài khoản của bạn (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) hoặc việc sử dụng Dịch vụ trang web, hoặc xóa và hủy bất kỳ Nội dung Người dùng hoặc thông tin nào được lưu trữ, gửi hoặc nhận qua Dịch vụ trang web mà không cần thông báo trước và cho bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) cho phép một cá nhân hoặc tổ chức khác sử dụng thông tin nhận dạng của bạn để truy cập Dịch vụ trang web, (ii) mọi truy cập hoặc sử dụng trái phép Dịch vụ trang web, (iii) mọi vi phạm Thỏa thuận này, hoặc (iv) giả mạo hoặc thay đổi bất kỳ phần mềm, tệp dữ liệu và / hoặc Nội dung có trong hoặc được truy cập thông qua Dịch vụ trang web. Bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do. Chấm dứt, đình chỉ, hoặc việc hủy bỏ Thỏa thuận này hoặc quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ trang web sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc sự cứu trợ nào mà Phòng khám có thể được hưởng, theo luật pháp hoặc công bằng. Sau khi chấm dứt, đình chỉ hoặc hủy bỏ như vậy, tất cả các quyền được cấp cho bạn sẽ tự động chấm dứt và ngay lập tức hoàn nguyên cho Phòng khám và người cấp phép của nó và tất cả các quyền mà bạn cấp cho Phòng khám sẽ tồn tại vĩnh viễn.

Toàn bộ thỏa thuận

Thỏa thuận này (bao gồm cả Thông báo về Quyền riêng tư) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng Dịch vụ trang web. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không hoạt động như một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Các tiêu đề phần trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng. Từ bao gồm có nghĩa là bao gồm nhưng không giới hạn. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, vì bất kỳ lý do gì, được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì các điều khoản khác của Thỏa thuận này sẽ không được sửa chữa và điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành sẽ được coi là đã được sửa đổi sao cho hợp lệ và có thể thực thi ở mức tối đa cho phép theo luật.

Những thay đổi đối với Thỏa thuận này

Chúng tôi có thể sửa đổi một cách tiềm năng Thỏa thuận này bằng cách đăng một phiên bản cập nhật trên Dịch vụ trang web. Bạn đồng ý và đồng ý nhận thông báo cập nhật Thỏa thuận này thông qua việc chúng tôi đăng Thỏa thuận cập nhật trên Dịch vụ trang web. Bạn nên truy cập trang hoặc phần này thường xuyên để xem lại phiên bản hiện tại của Thỏa thuận. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ trang web sẽ được coi là sự chấp nhận không thể hủy ngang đối với bất kỳ bản sửa đổi nào.

Giải quyết Tranh chấp (Điều khoản Trọng tài và Miễn trừ Hành động Tập thể)

VUI LÒNG ĐỌC KỸ PHẦN NÀY. NÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN CỦA BẠN.

20.1 Ngoại trừ khiếu nại của một bên về việc vi phạm hoặc chiếm đoạt bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc bí mật thương mại của bên kia, bất kỳ và tất cả các tranh chấp giữa bạn và Phòng khám đa khoa 52 Nguyễn Trãi phát sinh theo hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào đến Thỏa thuận này, phải được giải quyết thông qua trọng tài ràng buộc như được mô tả trong phần này. Thỏa thuận phân xử này nhằm mục đích được giải thích một cách rộng rãi. Nó bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các khiếu nại và tranh chấp liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ trang web nào.

23.2 BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẰNG VIỆC GIA NHẬP VÀO THỎA THUẬN NÀY, BẠN VÀ NGƯỜI NGHE ĐANG CHỜ ĐỢI QUYỀN THỬ NGHIỆM THEO THỜI KỲ HOẶC THAM GIA MỘT HÀNH ĐỘNG LỚP HỌC. BẠN VÀ NGHE ĐỒNG Ý RẰNG MỖI CÓ THỂ MANG LẠI YÊU CẦU KHÁC CHỈ TRONG NĂNG LỰC CÁ NHÂN CỦA BẠN HOẶC CỦA NÓ, VÀ KHÔNG PHẢI LÀ NHÂN VIÊN HOẶC THÀNH VIÊN LỚP TRONG BẤT KỲ LỚP NÀO ĐƯỢC NHẬP KHẨU HOẶC ĐẠI DIỆN. BẤT KỲ SẮP XẾP NÀO SẼ TẬN NƠI TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN; KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỐI VỚI LỚP HỌC VÀ HÀNH ĐỘNG TRONG LỚP.

Không từ bỏ

Không có sự thất bại hoặc chậm trễ nào của Phòng khám trong việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền lực hoặc đặc quyền nào theo Thỏa thuận này sẽ hoạt động như một sự từ bỏ quyền đó, cũng như việc thực hiện một phần hoặc một phần bất kỳ quyền, quyền lực hoặc đặc quyền nào sẽ ngăn cản bất kỳ quyền, quyền lực hoặc đặc quyền nào khác hoặc việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền lực hoặc đặc quyền khác theo Thỏa thuận này.

Liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thỏa thuận này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua trang web bacsynamkhoa.vn.

Cập nhật lần cuối vào ngày 8 tháng 7 năm 2020